CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - A

SÁM HỐI VÀ TIN - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 21,28-32 (28) Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp:

Ai thi hành ý muốn của người Cha? (Mt 21, 31)

“Đức Giêsu nói với các Thượng tế và Kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn! Nhưng sau đó nó hối hận, nên đi lại. Ông đến gặp người con thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây. Nhưng rồi không đi. Trong hai người con đó, ai thi hành ý muốn của người Cha?”