Hiệp Sống Tin Mừng

LỄ THÁNH TÂM - A

YÊU THƯƠNG NHƯ GIÊ-SU - TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - A

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ - TIN MỪNG: Ga 6,51-58 (51) “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (52) Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau....

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - A

SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI - TIN MỪNG: Ga 3,16-18 (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Một của Người đến thế gian,...

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. (20) Nói xong,...

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - A

HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY - TIN MỪNG: Mt 28,16-20: (16) Mười một Môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Đức Giê-su đến gần, nói với các ông:...

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - A

AI MỚI THỰC SỰ YÊU MẾN CHÚA? - TIN MỪNG: Ga 14,15-21 (15) Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. (16) Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. (17) Đó là Thần Khí sự thật,...

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - A

ĐỨC GIÊ-SU MẶC KHẢI SỰ THẬT VỀ CHÚA CHA - TIN MỪNG: Ga 14,1-12 (1) Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em...

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - A

ĐỨC GIÊ-SU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN - TIN MỪNG: Ga 10,1-10 (1) “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. (3) Người giữ cửa mở cho anh ta vào,...

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - A

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI - TIN MỪNG: Lc 24,13-35 (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (14) Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra...

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 20,19-31 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”...