Hiệp Sống Tin Mừng

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - A

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN - TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù...

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - A

TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC HẰNG SỐNG CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt,...

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A

THỜI KỲ THUẬN LỢI ĐỂ BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. ...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - A

PHƯƠNG THẾ CHỐNG TRẢ CƠN CÁM DỖ - TIN MỪNG: Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói:

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A

TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA - TIN MỪNG: Mt 6,24-34 24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. ...

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - A

YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH - TIN MỪNG: Mt 5,38-48. 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa....

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - A

KIỆN TOÀN LUẬT CŨ BẰNG LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG - TIN MỪNG: Mt 5, 17-37. (17) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (18) Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi,...

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - A

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN - TIN MỪNG: Mt 5,13-16 (13) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc qưăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi...

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - A

PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ - TIN MỪNG: Mt 5,1-12a (1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. ...

MÙNG BA TẾT

AI KHÔNG LÀM VIỆC THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN! - LỜI CHÚA: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. ...