HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 3,1-6 (1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít;

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C

MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN - TIN MỪNG: Lc 9,28b-36. (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa...

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C

CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức Giê-su. (2) Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”...

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – C

CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 3,10-18 (10) Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (11) Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. (12) Cũng có những người thu thuế đến chịu phép Rửa. Họ hỏi ông:

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

THỜI KỲ SÁM HỐI VÀ LÀM VIỆC THIỆN - TIN MỪNG: Lc 13,1-9 (1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. (2) Đức Giê-su đáp lại rằng:

back to top