HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN - TIN MỪNG: Lc 3,1-6 (1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít;

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C

CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA - TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức Giê-su. (2) Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”...

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – C

CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 3,10-18 (10) Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (11) Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. (12) Cũng có những người thu thuế đến chịu phép Rửa. Họ hỏi ông:

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - C

THĂM VIẾNG VÀ CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN - TIN MỪNG: Lc 1,39-45 (39) Hồi ấy, Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. (41) Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng:

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - C

ỨNG XỬ KHIÊM HẠ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU - TIN MỪNG: Lc 3,15-16.21-22 (15) Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: Biết đâu ông chẳng phải là Đấng Mê-si-a! (16) Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho Người...

back to top