THÔNG TIN HIỆP SỐNG

Thông tin hiệp sống tháng 10-2019

Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục về việc bầu chọn và báo cáo về Tòa Tổng Giám Mục các người làm việc cho các Giáo Xứ và các Đoàn Thể, Hiệp Hội Thánh Mẫu chúng ta cũng sẽ tổ chức bầu chọn Tân Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn (LĐ Bác Ái HHTM, LĐ Gia Đình HHTM, LĐ Giới Trẻ HHTM), Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM của Tổng Giáo Phận Saigon theo lịch trình như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 09-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 09 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 09 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 09 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 09

Thông tin hiệp sống tháng 08-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 08 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 08 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 08 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 08

Thông tin hiệp sống tháng 07-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 07 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 07 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 07 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 07

Thông tin hiệp sống tháng 06-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 06 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 06 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 06 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 06

Thông tin hiệp sống tháng 05/2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 05 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 05 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 05 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 05

Thông tin hiệp sống tháng 04-2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 04 B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 04 C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 04 D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 04

Thông tin hiệp sống tháng 03-2019

SINH HOẠT LIÊN HỘI: Trong phiên họp chiều 19/02/2019 tại Nhà xứ Sao mai, dưới sự chủ tọa của Cha Đa-minh TGH và cha Phao-lô Phụ Tá, Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM dã thống nhất sinh hoạt Th 3 như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 02-2019

THỰC HIỆN BÓ HOA THIÊNG: Ngày 25/3/2019 là Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, đề nghị Ban Chấp Hành các Xứ Đoàn thuộc 3 liên đoàn sẽ triển khai cho Hội viên thực hiện Bó Hoa Thiêng cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Mẫu...

Thông tin hiệp sống tháng 01-2019

Thánh lễ Tạ ơn mừng lễ Bổn Mạng Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm do Cha Tổng Giám huấn Đa Minh Đinh Văn Vãng chủ sự, các Cha Đồng tế như Cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện Phụ Tá HHTM, Cha Giuse Vũ Quang Trường phó GX Sao Mai, cha Bề Trên Giám Tỉnh và quý cha dòng Ngôi Lời, cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận Bề trên Hiệp hội Tông đồ Dân Ngoại, cha Phê-rô Nguyễn Văn Đường Phó giám đốc Caritas VN, Cha cố Diệu cùng quý cha thân quen.

Thông tin hiệp sống tháng 12/2018

KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Trong buổi họp của Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tháng 7/2018 vừa qua, Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT đã quyết định sẽ tiến hành tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu. Đến nay công việc tiến hành như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 11/2018

THƯ NGỎ III QUYÊN GÓP TU SỬA TRẦN NHÀ THỜ THÁNH MẪU KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT xin thông báo về tiến trình tu sửa trần nhà thờ Thánh Mẫu như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 10/2018

Nhà thờ Thánh Mẫu của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do cha Gia-cô-bê Đỗ minh Lý xây dựng và được khánh thành vào năm 1960 dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 2007 LM Đa-minh Đinh văn Vãng, Quản Nhiệm Nhà Thờ Thánh Mẫu đã đại tu nâng cấp nhà thờ: làm lại gian cung thánh, đổ bê-tông sàn hát cuối NT, thay thế cửa chính cuối nhà thờ, các cửa hai bên và cửa sổ, nâng cao mái sân trước và mái sân hai bên Nhà Thờ, lát nền gian cung thánh và toàn bộ nền trong nhà thờ...

keyboard_arrow_up back to top