THÔNG TIN HIỆP SỐNG

Thông tin hiệp sống tháng 10/2018

Nhà thờ Thánh Mẫu của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do cha Gia-cô-bê Đỗ minh Lý xây dựng và được khánh thành vào năm 1960 dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 2007 LM Đa-minh Đinh văn Vãng, Quản Nhiệm Nhà Thờ Thánh Mẫu đã đại tu nâng cấp nhà thờ: làm lại gian cung thánh, đổ bê-tông sàn hát cuối NT, thay thế cửa chính cuối nhà thờ, các cửa hai bên và cửa sổ, nâng cao mái sân trước và mái sân hai bên Nhà Thờ, lát nền gian cung thánh và toàn bộ nền trong nhà thờ...

Thông tin hiệp sống tháng 11/2018

THƯ NGỎ III QUYÊN GÓP TU SỬA TRẦN NHÀ THỜ THÁNH MẪU KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT xin thông báo về tiến trình tu sửa trần nhà thờ Thánh Mẫu như sau:

Thông tin hiệp sống tháng 12/2018

KÍNH GỬI: Cộng Đoàn Nhà Thờ Thánh Mẫu và các Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. Trong buổi họp của Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tháng 7/2018 vừa qua, Linh mục Quản Nhiệm, LM Phụ Tá và toàn Ban Phục Vụ NT đã quyết định sẽ tiến hành tu sửa nhà thờ Thánh Mẫu. Đến nay công việc tiến hành như sau:

back to top