Thông tin hiệp sống tháng 10-2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 10.2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON TH 10/2019:

1. VỀ LỄ GIỖ 3 NĂM CHA FX VÕ NGỌC HIẾU:

16g30 thứ ba, ngày 10-9-2019 tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương Thánh Lễ Đồng tế có Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn HHTM, Cha Giuse Phạm quốc Văn, Cha Gioan Baotixita Nguyễn quốc Thư, Phaolô Nguyễn hữu Thiện Phụ tá Hiệp Hội Thánh Mẫu và các cha thân quen.

Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân Cha Fx đã đồng hành với đoàn thể Hiệp Hội Thánh Mẫu đặc biệt Cha đã từng cùng với ban chấp hành giới trẻ HHTM Gp đến thăm các Xứ đoàn như Giới trẻ HHTM Bình An, Bình Thái, Châu Bình, Thạch Đà.

Chúng ta Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn thày cả Phanxxicô Xaviê Võ ngọc Hiếu sớm được Thiên Chúa đón vào Thiên Đàng

  1. VỀ VIỆC BẦU CHỌN NGƯỜI LÀM VIỆC CHO HIỆP HỘI THÁNH MẪU:

Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục về việc bầu chọn và báo cáo về Tòa Tổng Giám Mục các người làm việc cho các Giáo Xứ và các Đoàn Thể, Hiệp Hội Thánh Mẫu chúng ta cũng sẽ tổ chức bầu chọn Tân Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn (LĐ Bác Ái HHTM, LĐ Gia Đình HHTM, LĐ Giới Trẻ HHTM), Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM của Tổng Giáo Phận Saigon theo lịch trình như sau:

1)BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH CỦA 3 LIÊN ĐOÀN (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM): Cuộc bầu cử được tổ chức chung cho 3 Liên Đoản như sau:

- Ban Tổ Chức Bầu Cử: Ban Chấp Hành Liên Đoàn đương nhiệm sẽ tổ chức bầu Tân BCH LĐ dưới sự chủ tọa của 2 LM Giám Huấn và giám sát của Ban Chấp Hành Liên Hội đương nhiệm.

- Cử tri đi bầu: Mỗi Ban Chấp Hành Liên Đoàn đương nhiệm sẽ mời các BCH Xứ Đoàn thuộc Liên Đoàn mình, mỗi Xứ Đoàn cử 5 thành viên vào danh sách củ tri đi bầu chọn Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2020-2024 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương (3-5 Chữ đồng Tử).

- Ứng Viên Tân BCH LĐ: Ban Chấp Hành LĐ đương nhiệm sẽ đề cử khoảng 10 Ứng Viên do tự ứng cử hoặc do các BCH Xứ Đoàn trong Liên Đoàn đề cử. Người đề xuất nói mấy lời vận động cho Ứng viên mình đề cử. Các Ứng Viên nếu muốn có thể cho biết ý muốn phục vụ và hoàn cảnh hiện tại để cử tri bầu phiếu cho mình.

- Thể thức bầu cử: Cử tri được phát phiếu bầu có đóng dấu hợp lệ. Cử tri sẽ ghi tên 7 người mình tín nhiệm làm thành viên BCH Liên Đoàn. Mỗi phiếu chỉ được ghi không quá 7 người để tránh bị bất hợp lê. Ban Tổ chức thu lại phiếu bầu và đọc tên những Ứng Viên được tín nhiệm ghi trên bảng.- 5 người được nhiều phiếu nhất sẽ thuộc Tân Ban Chấp Hành và 2 người ít phiếu hơn sẽ là thành viên dự khuyết.-7 Thành Viên trúng cử Tân Ban Chấp Hành sẽ cùng Ban Chấp Hành LĐ sắp mãn nhiệm bầu phiếu kín chọn ra 1 Liên Đoàn Trưởng.- Tân LĐT sẽ họp với LM Giám Huấn bố trí các chức vụ khác như Phó Nội Vụ, Phó ngoại vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ. Chọn thêm các Ủy Viên như Truyền Thông, Sinh Hoạt, Thăm Viếng Bác Ái, Truyền Giáo...

-