Quy chế HHTM

QUY CHẾ HIỆP HỘI THÁNH MẪU VIỆT NAM 2011 

1. TỔ CHỨC NỘI BỘ

Điều 1:

- Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam có trụ sở đặt tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương, Số 3-5 Chữ Đồng Tử, Phường Bảy, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Là một liên minh các Hiệp Hội thánh Mẫu Giáo Phận, các Liên Đoàn HHTM chuyên biệt chấp nhận Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM Việt Nam làm quy tắc chung hướng dẫn các hoạt động của mình.

Điều 2:

- Việc các Xứ đoàn HHTM Giáo Xứ, Hiệp Đoàn HHTM Giáo Hạt xin gia nhập vào Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam sẽ dành cho Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận quyết định. Nhưng trong những trường hợp chưa thành lập được Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận, thì các Xứ Đoàn HHTM đơn độc có thể trực tiếp xin gia nhập vào Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Trung Ương Việt Nam.

- Việc cứu xét gia nhập Tổng Hội HHTM Việt Nam trước hết phải được Ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam chấp nhận. Từ đây Hiệp Hội này đương nhiên phải chu toàn các nghĩa vụ và sẽ được hưởng các quyền lợi của Thành Viên chính thức.

Điều 3:

- Mặc dù trong một nước chỉ có một Hiệp Hội Thánh Mẫu Quốc Gia, nhưng mỗi Hiệp Hội Thánh Mẫu cấp Xứ Đoàn Giáo Xứ, Hiệp Đoàn Giáo Hạt, Liên Đoàn Giáo Phận có thể bao gồm một Ngành hay nhiều Ngành theo lứa tuổi như sau: Ngành Giới Trẻ HHTM (Tuổi từ 16 đến 30), Ngành Gia Đình HHTM (Tuổi từ 30-60), Ngành Bác Ái HHTM (Tuổi từ 60 trở lên).

- Mỗi Ngành (Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM) sẽ sinh hoạt theo cả hàng dọc và hàng ngang như sau:

+ Hàng dọc: Các Xứ Đoàn Ngành HHTM Giáo Xứ trong một Giáo Hạt liên kết thành Hiệp Đoàn Ngành HHTM Giáo Hạt. Các Hiệp Đoàn Ngành HHTM Giáo Hạt trong một Giáo Phận liên kết thành Liên Đoàn Ngành HHTM Giáo Phận. Các Liên Đoàn Ngành HHTM Giáo Phận trong nước liên kết thành Tổng Đoàn Ngành HHTM Trung Ương.

+ Hàng ngang: các Xứ Đoàn Ngành trong một Giáo Xứ liên kết thành Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ. Các Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Xứ trong một Giáo Hạt liên kết thành Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt. Các Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Hạt trong một Giáo Phận liên kết thành Liên Hội HHTM Giáo Phận. Các Liên Hội HHTM Giáo Phận trong nước liên kết thành Tổng Hội HHTM Việt Nam.

2. NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

Điều 4:

Để được công nhận làm thành viên của Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam, mỗi Hội Viên phải chấp nhận:

- Tân Quy Luật Hiệp Hội Thánh Mẫu VN hay Luật Sống của Hiệp Hội Thánh Mẫu VN.

- Quy Chế Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam

- Các quyết nghị của Tổng Hội HHTM Việt Nam.

- Đóng góp tài chánh theo như Tổng Hội Việt Nam ấn định

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG

Điều 5:

- Mục đích của Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam là phối hợp các Thành Viên và những hoạt động của họ trên bình diện toàn quốc VN để phụng sự Giáo Hội hoàn cầu.

Điều 6:

- Những phương Pháp được Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu áp dụng là:

Vận động thực thi Quy Luật Chung và Luật Sống HHTM.

Khuyến khích thành lập các Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận.

Cổ võ các Hiệp Hội giúp đỡ lẫn nhau, cổ động và phối hợp các Hiệp Hội tích cực tham gia các công tác tông đồ truyền giáo và bác ái xã hội.

Đại diện cho Tổng Hội HHTM VN trong mọi hoạt động Quốc Tế đòi hỏi, hợp tác với các tổ chức Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, nhất là các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

Giúp đỡ thực thi các giáo huấn của Giáo Hội, nhất là các Sắc Lệnh của Công Đồng Vatican II, Các Tông Huấn của các Đức Giáo Hoàng, Các Thư Chung hay Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Nghiên cứu xuất bản các tài liệu huấn luyện Huynh Trưởng và Hội Viên, đồng thời quảng bá linh đạo Hiệp Hội thánh Mẫu qua sách báo và các phương tiện truyền thông.

4. QUẢN TRỊ HIỆP HỘI

Điều 7:

- Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do một Tổng Hội Đồng HHTM và một Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM quản trị.

Điều 8:

- Tổng Hội Đồng HHTM là cơ quan quan trọng nhất của Tổng Hội HHTM Việt Nam, gồm đại biểu của các Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận, các Liên Đoàn Ngành đã gia nhập Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam.

- Đại biểu của mỗi Liên Hội HHTM Giáo phận gồm 4 giáo dân và 1 Linh Mục Giám Huấn Liên Hội. Đại biểu của mỗi Liên Đoàn Ngành gồm 2 giáo dân và 1 Linh Mục Giám Huấn hoặc tu sĩ Trợ Huấn. Những khó khăn trong việc cử đại biểu sẽ do Ban Chấp Hành Tổng Hội giải quyết.

- Ban Chấp Hành Tổng Hội là đại diện chính thức của Hiệp Hội Thánh Mẫu VN, do LM Tổng Giám Huấn HHTM chỉ định. Ban Chấp Hành Tổng Hội do Ban Chấp Hành Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận có Văn Phòng Trung Ương HHTM kiêm nhiệm. Ban Chấp Hành Tổng Hội có nhiệm vụ thi hành các quyết nghị của Tổng Hội Đồng HHTM Việt Nam và báo cáo kết quả với Tổng Hội Đồng HHTM Việt Nam.

Điều 9:

- Những Thành viên trong Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM VN gồm có:

+ Một Tổng Hội trưởng, Hai Tổng Hội Phó (Điều Hành Nội Vụ, Kinh Tài Phát Triển). Ba chức vụ này do 3 Tổng Đoàn Trưởng 3 Ngành HHTM Giáo Phận Trung Ương đảm nhiệm (Tổng Đoàn Trưởng Bác Ái HHTM, TĐT Gia Đình HHTM, TĐT Giới Trẻ HHTM). 1 Tổng Thư Ký, 1 Thư Ký Thường Trực, 1 Tổng Thủ Quỹ, và một số Tổng Uỷ Viên theo nhu cầu. Nhiệm kỳ Ban Chấp Hành Tổng Hội theo quyết định của LM Tổng Giám Huấn

+ Quý vị Cố vấn được mời

+ Thư ký Thường Trực làm việc tại Văn Phòng Trung Ương sẽ do Ban Chấp Hành Tổng Hội tuyển chọn. Quyền lợi và nghĩa vụ của Thư Ký Thường Trực do Ban Chấp Hành Tổng Hội ấn định.

Điều 10:

- Ban Chấp Hành Tổng Hội cần tôn trọng sự độc lập chính đáng của các Hiệp Hội Thánh Mẫu các cấp Giáo Xứ, HHTM Giáo Hạt, Liên Hội HHTM Giáo Phận. Ban Chấp Hành Tổng Hội chỉ được can thiệp vào nội bộ Hiệp Hội nào không tôn trọng điều 4 trong Quy Chế này.

- Còn quyền loại trừ một Thành Viên khỏi Tổng Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam là của Tổng Hội Đồng.

5. SINH HOẠT HỘI HỌP

Điều 11:

- Tổng Hội Đồng họp Đại Hội ít nhất 3 năm một lần do Ban Tổ Chức Đại hội điều hành. Ban Tổ Chức gồm Tổng Hội Trưởng Ban Chấp Hành Tổng Hội và các Đại Diện Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận Thành Viên. Đại Hội đặt dưới quyền của một Chủ Tọa Đoàn gồm LM Tổng Giám Huấn Tổng Hội và các LM Giám Huấn Liên Hội HHTM Giáo Phận.

- Chương trình nghị sự phải được gửi tới các Thành Viên Tổng Hội Đồng là các Liên Hội HHTM Giáo Phận, các Liên Đoàn Ngành HHTM Thành Viên ít nhất 3 tháng trước ngày Đại Hội.

Điều 12:

- Ban Chấp Hành Tổng Hội HHTM Trung Ương có nhiệm vụ nhóm họp từng tam cá nguyệt, và báo cáo hoạt động với các Liên Hội HHTM các Giáo Phận Thành Viên qua Tập San Giáo Lưu Hiệp Sống xuất bàn hằng tháng và đăng trên website của HHTM theo địa chỉ: www.hiephoithanhmau.com.

- Tổng Hội Trưởng BCH Tổng Hội có quyền triệu tập Tổng Hội Đồng bất thường khi có yêu cầu bằng văn bản của một phần ba các Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Thành Viên.

Điều 13:

- Trong các cuộc họp thường kỳ và bất thường trên đây, các quyết nghị được chấp nhận bằng cuộc bầu phiếu của các Thành Viên hiện diện với “Đa số quá bán”, tức trên 50 % lá phiếu Thành Viên chính thức tham dự.

- Những khó khăn khác sẽ do Ban Chủ Toạ Tổng Hội Đồng giải quyết.

6. SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 14:

- Những đề nghị sửa đổi Quy Chế Hiệp Hội thánh Mẫu Việt Nam có thể gửi cho Văn Phòng Trung Ương ít là 5 tháng trước khi nhóm họp Tổng Hội Đồng. Văn Phòng sẽ gửi thông báo kèm bản sao cho tất cả các Thành Viên 3 tháng trứơc khi Tổng Hội Đồng nhóm họp. Để đề nghị đó được chấp thuận sửa đổi, đòi phải được 2/3 đại biểu hiện diện ưng thuận.

7. LIÊN HỆ VỚI GIÁO QUYỀN

Điều 15:

- Vị Đại Diện Giáo Phẩm của Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam do Giám Mục Đặc Trách Tông Đồ Giáo Dân thuộc Hội Đồng Giám Mục VN bổ nhiệm, được gọi là LM Tổng Giám Huấn HHTM VN.

Điều 16:

- Sau khi Tổng Hội Đồng nghị quyết chấp thuận, mọi sửa đổi trong Quy Chế này còn phải được Giáo Quyền liên hệ phê chuẩn.

Tin tức liên quan

keyboard_arrow_up back to top