Thông tin hiệp sống tháng 10-2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 10.2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON TH 10/2019:

1. VỀ LỄ GIỖ 3 NĂM CHA FX VÕ NGỌC HIẾU:

16g30 thứ ba, ngày 10-9-2019 tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương Thánh Lễ Đồng tế có Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn HHTM, Cha Giuse Phạm quốc Văn, Cha Gioan Baotixita Nguyễn quốc Thư, Phaolô Nguyễn hữu Thiện Phụ tá Hiệp Hội Thánh Mẫu và các cha thân quen.

Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân Cha Fx đã đồng hành với đoàn thể Hiệp Hội Thánh Mẫu đặc biệt Cha đã từng cùng với ban chấp hành giới trẻ HHTM Gp đến thăm các Xứ đoàn như Giới trẻ HHTM Bình An, Bình Thái, Châu Bình, Thạch Đà.

Chúng ta Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn thày cả Phanxxicô Xaviê Võ ngọc Hiếu sớm được Thiên Chúa đón vào Thiên Đàng

  1. VỀ VIỆC BẦU CHỌN NGƯỜI LÀM VIỆC CHO HIỆP HỘI THÁNH MẪU:

Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục về việc bầu chọn và báo cáo về Tòa Tổng Giám Mục các người làm việc cho các Giáo Xứ và các Đoàn Thể, Hiệp Hội Thánh Mẫu chúng ta cũng sẽ tổ chức bầu chọn Tân Ban Chấp Hành 3 Liên Đoàn (LĐ Bác Ái HHTM, LĐ Gia Đình HHTM, LĐ Giới Trẻ HHTM), Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu và Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM của Tổng Giáo Phận Saigon theo lịch trình như sau:

1)BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH CỦA 3 LIÊN ĐOÀN (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM): Cuộc bầu cử được tổ chức chung cho 3 Liên Đoản như sau:

- Ban Tổ Chức Bầu Cử: Ban Chấp Hành Liên Đoàn đương nhiệm sẽ tổ chức bầu Tân BCH LĐ dưới sự chủ tọa của 2 LM Giám Huấn và giám sát của Ban Chấp Hành Liên Hội đương nhiệm.

- Cử tri đi bầu: Mỗi Ban Chấp Hành Liên Đoàn đương nhiệm sẽ mời các BCH Xứ Đoàn thuộc Liên Đoàn mình, mỗi Xứ Đoàn cử 5 thành viên vào danh sách củ tri đi bầu chọn Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2020-2024 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương (3-5 Chữ đồng Tử).

- Ứng Viên Tân BCH LĐ: Ban Chấp Hành LĐ đương nhiệm sẽ đề cử khoảng 10 Ứng Viên do tự ứng cử hoặc do các BCH Xứ Đoàn trong Liên Đoàn đề cử. Người đề xuất nói mấy lời vận động cho Ứng viên mình đề cử. Các Ứng Viên nếu muốn có thể cho biết ý muốn phục vụ và hoàn cảnh hiện tại để cử tri bầu phiếu cho mình.

- Thể thức bầu cử: Cử tri được phát phiếu bầu có đóng dấu hợp lệ. Cử tri sẽ ghi tên 7 người mình tín nhiệm làm thành viên BCH Liên Đoàn. Mỗi phiếu chỉ được ghi không quá 7 người để tránh bị bất hợp lê. Ban Tổ chức thu lại phiếu bầu và đọc tên những Ứng Viên được tín nhiệm ghi trên bảng.- 5 người được nhiều phiếu nhất sẽ thuộc Tân Ban Chấp Hành và 2 người ít phiếu hơn sẽ là thành viên dự khuyết.-7 Thành Viên trúng cử Tân Ban Chấp Hành sẽ cùng Ban Chấp Hành LĐ sắp mãn nhiệm bầu phiếu kín chọn ra 1 Liên Đoàn Trưởng.- Tân LĐT sẽ họp với LM Giám Huấn bố trí các chức vụ khác như Phó Nội Vụ, Phó ngoại vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ. Chọn thêm các Ủy Viên như Truyền Thông, Sinh Hoạt, Thăm Viếng Bác Ái, Truyền Giáo...

- Thời gian và địa điểm bầu cử: Ngày 19/10/2019, hồi 19g tại nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương. Mời đại diện các Xứ đoàn thuộc 3 Liên đoàn (15 Xứ đoàn Bác ái HHTM, 10 XĐ Gia đình HHTM, 6 Xứ đoàn của Giới trẻ HHTM, để bầu lại Ban chấp hành của 3 Liên đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2024. (Nếu cần mỗi Liên Đoàn có thể thay đổi ngày giờ bầu cử cho thích hợp và giữ lại các Thành Viên BCH cũ và bầu bổ sung thêm những vị trí còn trống).

2) BẦU BAN PHỤC VỤ NHÀ THỜ THÁNH MẪU: Ngày 09/11/2019 hồi 19g00 sẽ bầu chọn Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tại Nhà Thờ Thánh mẫu.

- Ban Tổ chức bầu cử: Ban Phục Vụ sắp mãn hạn sẽ tổ chức bầu Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu nhiệm kỳ 2020-2014 như sau:

- Cử Tri đi bầu: Gồm 8 thành viên Ban Phục Vụ NT, 11 Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại thường, 5 người Ban điều hành Đoàn Học Sống Lời Chúa, 5 người Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa-minh, 2 người Đại Diện Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện, 2 người Đại Diện Gia Đình La-vang, 12 người trong Các Ca đoàn phục vụ 4 lễ Chúa Nhật và 2 Ca Đoàn hát lễ sáng chiều các ngày trong tuần, 2 Đại Diên Ban Lễ Sinh, 2 Đại diện Giáo Lý Viên trẻ em... của nhà thờ Thánh Mẫu.

- Ứng Viên Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu: Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu sẽ đề cử khoảng 10 Ứng Viên lên bảng (Gồm người tự ứng củ, các thành viên BPV sắp mãn hạn, các Ứng viên do các đoàn thể đề cử).

- Thể Thức bầu cử giống như trên.

3. BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI:

- Ngày 16/11/2019 lúc 19g tại nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương sẽ bầu Tân Ban Chấp hành Liên Hội Hiệp Hội Thánh mẫu nhiệm kỳ 2020- 2024. Chi tiết bầu cử sẽ có thông báo cụ thể trong Tập San Hiệp Sống Tháng 11/2019 sắp tới.

Các Thành Viên Tân Ban Chấp Hành các cấp HHTM sẽ tuyên thệ nhậm chức chung trong Thánh lễ Tạ ơn Mừng 60 năm xây dựng và khánh thành Nhà Thờ Thánh Mẫu (1960-2019).

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM- TGP SÀI GÒN TH 10/2019:

I. THÔNG TIN:

- Để củng cố và phát triển các xứ đoàn Bác Ái HHTM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái sẽ tổ chức đi thăm các Xứ đoàn như sau ;

Tháng 9: Thăm Xứ đoàn Bác Ái HHTM Hợp An.

Tháng 10: Thăm Xứ đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa.

- Tháng Mân Côi gần đến – Xin BCH các Xứ đoàn động viên hội viên của mình năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày và chú trọng sinh hoạt theo đội nhóm gọi là Gia Đình Nhóm Nhỏ HHTM theo các bài khóa huấn luyện Huynh Trưởng dip hè vừa qua.

- Báo cáo các công tác đã thực hiện về cho BCH/LĐ.

- Tổ chức thăm các hội viên đau yếu, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn...

- Xin các Xứ đoàn gởi danh sách Tân Ban Chấp Hành Xứ đoàn mới bầu chọn về cho BCH Liên Đoàn Bác Ái HHTM TGP để chuẩn bị bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 10/2019:

1. Ngày 1/10: Lễ kính Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su: Bổn mạng của quý chị em:

- Bà Teresa Nguyễn Thị Thảo: Thủ quỹ BCH Xứ đoàn Tân Hưng.

- Bà Teresa Maria Nguyễn Thị Nhạn: Đoàn phó 1 Xứ đoàn Tân Hưng.

- Bà Teresa Nguyễn Ngọc Thúy: Thủ quỹ BCH Xứ đoàn Hợp An.

- Bà Teresa Hoàng Thị Lan: Ủy viên BCH Xứ đoàn Bắc Dũng.

- Bà Teresa Đỗ Thị Ngoan: Đoàn phó 1 Xứ đoàn Sao Mai.

- Bà Teresa Nguyễn Thị Thụ: Đoàn phó 2 Xứ đoàn Sao Mai.

- Bà Teresa Nguyễn Thị Thanh Hương: Tập huấn Xứ đoàn Lộc Hưng.

- Bà Teresa Đinh Thị Kim Lan: Bác Ái Xã Hội Xứ đoàn Bùi Phát.

- Bà Teresa Trần Thị Kim Dung: Đoàn phó Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bà Teresa Nguyễn Thị Thanh Hà: Thủ quỹ Xứ đoàn Trung Chánh.

- Bà Teresa Trần Thị Hoa: Đoàn phó Xứ đoàn Vị Hưng.

Chúc quý chị em được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh nữ Tê-rê-sa.

2) Ngày 7/10: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi: Bổn mạng Xứ đoàn.

- Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Sao Mai.

- Bổn mạng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Trung Chánh.

Xin chúc mừng 2 Xứ đoàn Sao Mai và Trung Chánh đón nhận dồi dào hồng ân Thiên Chúa ban trong lễ Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi.

III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG BÁC ÁI:

1) Đoàn Bác Ái Nam Hòa:

- Thăm bệnh nhân: 3 người.

- Viếng xác: 3 người.

- Quét dọn vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 4 người.

- Đóng góp bếp cơm nhân ái: 500.000 / tháng.

2) Đoàn Bác Ái Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu:

- Thăm bệnh nhân: 4 người.

- Đọc kinh gia đình hội viên: 5 lần.

- Quét dọn Nhà Chúa và cắm hoa: 8 lần/4 người.

- Giúp dòng Thừa sai Đức Tin Sao Mai: 2 500 000.

- Giúp HH Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại: 12 000 000.

- Một số công tác khác: 3 500 000.

Tổng chi cho công tác bác ái Tháng qua: 18 000 000 đ.

3) Đoàn Bác Ái HHTM Lạng Sơn:

- Thăm bệnh nhân: 15 người

- Viếng xác: 1 người

- Thăm cô nhi viện, dưỡng lão: 500 000 đ.

- Đọc kinh tối gia đình: 8 lần

- Hòa giải 2 gia đình bất hòa

- Thăm 4 gia đình lương giáo

- Thăm viếng 2 tân tòng

- Thăm hội viên đau liệt: 5 hội viên

- Vệ sinh quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 5 người

4) Đoàn Bác Ái HHTM Trung Chánh:

- Viếng xác: 8 người

- Thăm hội viên đau yếu: 2 hội viên.

- Vệ sinh nhà Chúa: 8 lần.

5) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng (XM):

- Phúng viếng 1 hội viên mới qua đời: 1 người.

- Thăm hỏi bệnh nhân: 2 người.

- Thăm hội viên không sinh hoạt đoàn: 2 người.

- Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên.

- Vệ sinh nhà Chúa: 4 lần / 6 người.

- Thăm hội viên đau ốm: 2 961 000 đ

- Ủng hộ Nhà Thờ La Vang Bảo Lộc: 2 000 000 đ.

Tổng cộng chi tiền bác ái: 5 300 000 đ,

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng qua BCHLĐ đã đi viếng xác 2 ân nhân qua đời là: Cụ Bà Maria Trần Thị Mến (XĐ Nam Hưng) và Cụ Ông Giuse Đỗ Văn Điệp (XĐ Bùi Phát).

Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria và Giuse về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 10/2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 - 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 28/10/2019.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP SG THÁNG 10:

1. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 9/2019:

- Ngày 5/09/2019: lễ Tạ ơn mừng Bổn mạng Kính Thánh Nữ Tê-rê-sa Can-quýt-ta là Bổn Mạng cỉa Ca-ri-tas Giáo Hạt Chí Hòa tại nhà thờ Nam Hòa. Trong Liên đoàn gia đình HHTM TGP có Gia đinh Lô Đức HHTM Sao Mai đã tham gia sinh hoạt Ca-ri-tas rất tích cực.. Liên Đoàn Gia đình HHTM/TGP có cử anh Liên đoàn Phó Giuse Nguyễn Văn Lệ đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn mừng Bổn Mạng của Ca-ri-tas Giáo Hạt.

- Ngày 10-11/9/2019: Để chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Mai Khôi, Liên Đoàn GĐ HHTM TGP Sài Gòn đã tổ chức một chuyến đi hành hương viếng mộ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, kết hợp làm công tác bác ái và đi thăm Xứ Đoàn HHTM gx Phụng Hiệp- GP Cần Thơ.

Do sự đóng góp của ân nhân và Gia đình các xứ đoàn Liên đoàn gia đình đã có một chuyến bác ái: Bánh trung Thu, Sữa, Đèn trung thu, xách tay, balo, mũ và quần áo để tặng cho các em thiếu nhi nghèo của giáo xứ và giáo điểm Lái Hiếu.

- Ngày 21/09 Lễ kính Thánh sử Matthêu: Bổn mạng GĐ Mat-theu gx Sao Mai. Thánh Lễ Tạ ơn vào hồi 17g30 tại Nhà Thờ Sao Mai.., số lượng Hội Viên tham gia khoảng 15-20 Hội viên.

Mừng lễ Bổn mạng đơn sơ nhưng anh chị em gia đình Matth rất vui và sốt sáng vui và đoàn kết. Chị Đoàn trưởng Xuân Hoàn.chăm chỉ chịu khó bên cạnh chị còn có phó Hà, Phó Năm, Thư ký Nga, thủ Quỹ Ngoan, Chị Chi Mai...và các thành viên....dễ thương quá....Qua Thánh sử Mattheu xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban bình an Hạnh phúc cho mỗi gia đinh Anh Chị Gia đình HHTM Mattheu Sao Mai.

II. SINH HOẠT CỦA CÁC GIA ĐÌNH HHTM TRONG THÁNG 09:

1. XĐ Gia Đình Caritas Lộ Đức Sao Mai:

- Ngày 5/09/2019 lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Caritas Giáo Hạt Chí Hòa tại nhà thờ Nam Hòa.

- Thực hiện 4 tờ báo ảnh mô tả sinh hoạt của Caritas Hạt Chí Hòa.

- Mua thức ăn 8 ngày vào thứ bảy và chủ nhật cho mái ấm.

- Mỗi tuần 5 ngày, vào 10g30 Chị em âm thầm vào các khoa của bịnh viên 115 phát phiếu lãnh cơm cho bịnh nghèo, đến 11g chị em đứng bên đường để phát cơm, có hôm bị nhóm xã hôi đen đến quậy phá.

- Ngày 19/10 Mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Caritas Sài gòn Tại Trung tâm Mục Vụ. Công tác của gđ Lô Đức thu dọn trước và sau buổi lễ.

2. XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang:

- Mừng lễ bổn mạng 15/8

- kết hợp cùng LĐGĐ Thánh Mẫu góp phát quà trung thu ở Giáo xứ Phụng Hiệp.

- Phụ trách hát lễ Bổn mạng của Liên đoàn, Thánh Lễ Tạ ơn Mừng Kính Mẹ Mai Khôi

- Viếng 3 đám ma và hát lễ an táng.

- mở gian hàng loto phục vụ trung thu cho các em xứ nhà

3. Gia đình Mat-thêu Sao Mai:

Ngày 21/9/2019 lễ kính Thánh sử Mattheu

Là một Gia Đình Nhóm Nhỏ thuộc Liên đoàn Gia Đình HHTM, với sinh hoạt vào mỗi tối thứ hai hằng tuần. Anh chị em Gia đình Mattheu Giáo xứ Sao Mai cùng nhau học lời Chúa theo Tập San Của Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn HHTM soạn, số lượng Hội Viên tham gia khoảng 15-20 Hội viên. Ngày 21.09 Mừng lễ Bổn mạng niềm vui nảy nở trong mỗi người chúng ta nhé...mệt nhưng vui phải không chị Đoàn trưởng Xuân Hoàn....bên cạnh chị còn có phó Hà, Phó Năm rất tích cực, Thư ký Nga, thủ Quỹ Ngoan, Chị Chi Mai...và các thành viên....dễ thương quá....Qua Thánh sử Mattheu xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban bình an Hạnh phúc cho mỗi gia đinh chúng ta..Lời Chúa giúp chúng ta gần Chúa,yêu tha nhân

4.XĐ Gia đình HHTM Tân Hưng Q 12:

- Đại diện xđ đi viếng xác và phúng điếu ông cố Vinh Sơn thân phụ của cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng.

- Các HV tiễn chân cha Vinh Sơn nhận sứ vụ mới tại gx Thủ Thiêm.

- Các HV tham gia công tác quét dọn các phòng ốc để chuẩn bị khai giảng năm học giáo lý mới cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

- Ủng hộ quà Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trong gx: 500.000₫

- Tổ chức Thánh lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng của xứ đoàn HHTM Tân Hưng có sự tham dự của chị Trưởng Liên Đoàn Gia đình HHTM TGP đã đến dự lễ Tạ ơn của Xứ đoàn

- Tham gia chuyến hành hương viếng mộ cha Trương Bửu Diệp và tặng quà Trung Thu cho các em thiếu nhi thuộc gx Phụng Hiệp Cần Thơ.

5.XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà - Củ Chi:

- Thăm Bệnh Nhân thường (6 người). Bệnh Nhân bại liệt (2 người).

- Viếng Xác (4 người)

- Quét Dọn Nhà Chúa.(1 Lần gồm 4 HV).

- Phụ Nấu Cơm Từ Thiện cho người nghèo thuộn xứ Bắc Hà trong 4 ngày Thứ 7.

- Hát Lể Sáng Mỗi Ngày.

6. Gia đình HHTM Mẫu Tâm:

Hằng tuần: họp và chia sẻ lời Chúa vào tối thứ Sáu rồi tập hát chuẩn bị hát lễ sáng thứ Bảy.

- Ngày 14/9/2019: được sự tài trợ của gia đình bố mẹ của anh chị Vượng Hằng là nguyên đoàn trưởng của XĐ Mẫu Tâm, HHTM xứ đoàn Mẫu Tâm đã đi thăm trại phong Bình Minh – Long Thành và tặng 120 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi.

7. Gia đình HHTM Châu Bình:

Ngày 21/09/2019: 3 đoàn HHTM của giáo xứ Châu Binh gồm: Bác ái HHTM, Gia đình HHTM và Giới trẻ HHTM:

- Hành hương Đức Mẹ Thương Đau tại Bình Phước

- Tham quan cơ sở dòng Đông Công.

- Tham gia chuyến bác ái cho thiếu nhi nghèo vui trung thu của Liên đoàn gia đình HHTM.

8. Gia đình HHTM Sao Mai:

- Chuyển 6.600.000 đ đến giáo xứ Phù Kỉnh, Quảng Bình nơi bị thiệt hại nặng vì bão lũ.

- Cử chị Phó ngoai đại diện gia đình HHTM Sao Mai thăm xứ đoàn Phụng Hiệp và đóng góp cho công tác bác ái 500.000đ.

III. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019:

1. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 10:

1) Ngày 01/10 Lễ kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su: Là Bổn Mạng của Liên đoàn Giới trẻ HHTM TGP-SG. Thánh lễ tạ ơn hồi 10g 00 Chúa nhật 29/09/2019, tại Nhà Thờ Thánh Mẫu.Và cũng là Bổn Mạng của nhiều Huynh trưởng Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP-SG như sau:

+ Chị Têrêsa Phạm Thị TRUNG: Thư ký BCH Liên Hội và BCH Liên đoàn Gia Đình HHTM TGP

+ Chị Têrêsa Phạm Thị ÁNH - Nguyên Xứ Đoàn Trưởng XĐ GĐ HHTM Hà-nội (XM).

+ Chị Têrêsa Khổng Thị MINH TÂM - Nguyên XĐ Trưởng HSLC Mát-thêu SM - hiện ở Hoa Kỳ.

+ Chị Têrêsa Đỗ Ngọc NGOAN - Thủ Quỹ XĐ HSLC Mát-thêu SM.

+ Chị Têrêsa Trần Thị THANH CHÂU – XĐ Trưởng XĐ GĐ Sao Mai.

+ Chị Têrêsa Phạm Thị LIỄU - Thư Ký XĐ GĐ Sao Mai.

+ Chị Têrêsa Phạm Thị LOAN - Trưởng GĐ 2 - XĐ GĐ Lạc Quang.

+ Chị Têrêsa Cao Thị DIỄM – Trưởng GĐ 3 - XĐ GĐ Lạc Quang.

+ Chị Têrêsa Trần Thị MINH NGUYỆT.

+ Chị Têrêsa Trần Thị HOAN - XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi

+ Chị Têrêsa Nguyễn THÙY LINH - Ủy Viên Bảo trợ XĐ Gia đình HHTM Lộ Đức Sao Mai

2) Ngày 07.10 – Lễ Đức Mẹ Mai Khôi: Bổn mạng của Liên đoàn Gia Đình HHTM TGP-SG.

Lễ Đức Mẹ Mai Khôi còn là Bổn mạng của một số chị em trong LĐ Gia Đình HHTM như sau:

+ Chị Rosa Vũ Thị PHƯỢNG – UV Truyền Thông GĐ HHTM Lạc Quang.

+ Chị Rosa Nguyễn Thị THÊ - GĐ HHTM Lạc Quang.

+ Chị Rosa Trân Thị HOÀN XUÂN – Đoàn Trưởng GĐ Mátthêu SM.

+ Chị Rosa Trần Thanh HÀ- Đoàn Phó nội GĐ Mátthêu SM

+ Chị Rosa Vũ Thị Ngôn – Thủ Quỹ GĐ PhỤNG Hiệp CẦN Thơ

+ Chị Rosa Lima Đinh Thị LÀNH (23/8) - Đoàn Phó nội GĐ Lô Đức Sao Mai.

Xin chúc mừng Bổn mạng Liên đoàn Giới trẻ HHTM, LĐ Gia đình HHTM TGP SG và Quý Chị em đã nhận thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su và Đức Mẹ Rosa Mân Côi làm Bổn mạng. Chúc các chị em được tràn đầy ơn Chúa, siêng năng học sống Lời Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu noi gương Thánh Bổn mạng.

2. THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỬNG BỔN MẠNG ĐỨC MẸ MAI KHÔI CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH

Kính gửi Quý anh chị em BCH và ACE ủy viên và Quý Hội viên các cấp của 11 đơn vị Xứ Đoàn: Gđ Bắc Hà (Củ Chi), Châu Bình, Tân Hưng Q 12, Hà Nội (Xóm Mới), Lạc Quang (Hóc Môn), Mẫu Tâm, Sao Mai, Matthêu, Lô Đức, Hồng Ân và Phụng Hiệp Thuộc Liên đoàn HHTM GP.

- Thời gian Thánh Lễ: 10 g sáng Chúa Nhật ngày 06/10/2019.

- Địa Điểm: Nhà Thờ Thánh Mẫu số 3- 5 Chử Đồng Tử, P7, Tân Bình.

- Chuẩn Bị:

** Tiệc: Nhóm Nhà Hàng Hồng Phúc: 349 Nguyễn Anh Thủ, P, Trung Mỹ Tây, Q 12, Tp HCM

** Mua hoa Dâng Đức Mẹ và mua Lễ vật: Chị Châu.

** Chuẩn bị Quà cho 2 Cha và đôi vợ chồng Tương Nhiễu.

** Quà thưởng cho Đố Vui của các xứ đoàn: Chị Dung.

** Đọc dẫn lễ: Chị Trung.

** Hát lễ: XĐ GĐ HHTM Lạc Quang.

** Chụp hình và viết bài: Chị Kim Vân.

** Tiếp Tân mời khách vào ghế đầu và xếp chỗ cho các Xứ Đoàn trong NT: Chị Hương, chị Trưởng Châu (XĐ Sao Mai); anh Vĩnh (LĐ Phó), anh Ngọc.

** MC: Chị Bạch Tuyết.

- Rước và Phụng vụ Thánh Lệ

Trống khẩu: Anh Lệ:

Sách Thánh: Chị Lê

Cờ Đoàn: Chị Tương

Hát lễ: Gđ Lạc Quang

Đoàn rước tập trung tại bên hông phòng thánh nhà thờ theo thứ tự như sau:

1/ Thánh Giá nến Cao: 2 anh XĐ Tân Hưng - 1 anh XĐ Mattheu.

2/ Dâng Lễ vật: 3 chị XĐ Sao Mai, 3 Chị XĐ Lô Đức.

3/ 4 Lời nguyện: 4 Đại Diện các XĐ: Hồng Ân, Hà Nội, Mattheu, Bắc Hà.

4/ Đọc Sách Thánh: 2 người (1 nam, 1 nữ)XĐ Châu Bình.

5/ Tâm Tinh: XĐ Mẫu Tâm.

6/ các đôi vợ Chông cùng sinh hoạt của gia đình Châu Bình, Mattheu, Tân Hưng, Mẫu Tâm.

7 / lễ sinh và đoàn LM đồng tế.

  1. MƯỜI CÂU HỎI GỢI Ý THAM DỰ ĐỐ VUI MỪNG NGÀY BỖN MẠNG

* 1. HIỆP HỘI THÁNH MẪU LÀ GÌ?

Đáp: HIỆP HỘI THÁNH MẪU là một Hội Đoàn Tông Đồ Giáo Dân, nhằm từng bước giúp Hội Viên nên thánh: Trước hết trở thành người tín hữu trưởng thành về nhân cách, có nếp sống đạo đức vững chắc, rồi nên tông đồ đích thực của Chúa Giê-su luôn thục thi tình yêu thương tha nhân, cuối cùng thành môn đệ Chúa Giê-su tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, bằng cách chiếu ánh sáng đức tin, nên muối ướp người chung quanh khỏi hư hỏng và nên men yêu thương giữa thúng bột xã hội.

* 2.LINH ĐạO CủA HHTM NHƯ THẾ NÀO?

Đáp: Linh đạo của HHTM là “Hiệp Sống, Xin Vâng và Phục Vụ” theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. HHTM chọn sống theo châm ngôn: “Ad Jesum Per Mariam”- Đến với Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria.

* 3. BA CẤP HỘI VIÊN CủA HHTM LÀ TậP SINH, HứA SINH, HIếN SINH. HÃY CHO BIếT Về MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN HỘI VIÊN TậP SINH HHTM?

Đáp: Tập Sinh Thánh Mẫu: Học làm người trưởng thành về nhân cách, thành con thảo luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Mỗi ngày Tập sinh sẽ suy niệm và đọc một chục kinh Mân Côi để tập bỏ mình vác thập giá, cùng chết để cùng sống lại với Chúa.

* 4. BA CẤP HỘI VIÊN CủA HHTM LÀ TậP SINH, HứA SINH, HIếN SINH: HÃY CHO BIếT VỀ MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN HỘI VIÊN HứA SINH HHTM?

Đáp: Hứa Sinh Thánh Mẫu: Học làm Môn Đệ đích thực của Đức Giê-su, bằng việc tham dự các buổi Hiệp sống Tin Mừng và đọc kinh tối chung luân phiên. Tập sống giới răn yêu thương cụ thể như kinh thương người đã dạy.

* 5. BA CẤP HỘI VIÊN CủA HHTM LÀ TậP SINH, HứA SINH, HIếN SINH: HÃY CHO BIếT VỀ MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN HỘI VIÊN HIếN SINH HHTM?

Đáp: Hiến Sinh Thánh Mẫu: Học làm Tông đồ của Đức Giê-su, bằng việc cầu nguyện và thăm viếng để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho tha nhân, an ủi người đau khổ và phục vụ những người bất hạnh, hầu nên chứng nhân của Chúa như lời kinh Hòa bình.

* 6. BạN CHO BIếT: MÂN CÔI, VĂN CÔI, MÔI KHÔI, MAI KHÔI, CÓ CÙNG MộT NGHĨA KHÔNG? HÃY CHO BIếT Ý NGHĨA CủA 4 TÊN GỌI NÀY?

Đáp: Mân Côi, Văn Côi, Môi Khôi, Mai Khôi, có cùng một nghĩa là: những bông hồng đẹp hay viên ngọc quí. Tùy theo thói quen và ý thích, mỗi người mỗi nơi dùng một kiểu. Một số người hiện nay thích dùng chữ Mai Khôi, vì theo họ, chữ này vẫn giữ được nguyên nghĩa là bông hồng đẹp, viên ngọc quí mà đọc nghe lại thấy thanh nhã và mới mẻ hơn.

* 7.HÃY CHO BIẾT Ý NGHĨA CỦA CÁC TỪ TUNG HÔ ĐƯỢC HỘI THÁNH SỬ DỤNG TRONG THÁNH LỄ NHƯ: AMEN, ALLELUIA, HOSANNA, TẠ ƠN CHÚA. VINH DANH CHÚA, NGỢI KHEN CHÚA.

Đáp:

- Amen: tiếng Do thái có nghĩa là tán đồng, “Vâng, đúng thế...”.

- Alleluia: tiếng Dotháicó nghĩalà “Chúc tụng Chúa”. Đây là lời tung hô bày tỏ niềm vui mừng và chiến thắng.

- Hosanna: tiếng Dotháitạm dịch là “Hoan hô”.

- Tạ ơn Chúa ; Vinh danh Chúa ; Ngợi khen Chúa: đây là những lời chúc tụng tạ ơn Chúa.

* 8. PHÉP Lạ TạI CANA LÀ PHÉP Lạ LầN THứ MấY? LÀ DấU CHỉ CỦA BÍ TÍCH NÀO?

Đáp: Đó là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Giáo Hội xem đây là hành động Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích.

Sau đó Người cotuyên bố về đặc tính độc hôn và vĩnh hôn: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,4-6).

* 9. TRONG THờI GIAN Từ KHI RAO GIảNG ĐếN LÚC CHịU Tử NạN, TIN MừNG MấY LầN NHắC ĐếN VIệC CHÚA GIÊSU GặP ĐứC Mẹ? BạN HÃY Kể RA.

Đáp: Hai lần như sau:

- Lần I: Khi Chúa Giêsu đang giảng, có người báo tin: “Này Mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài kia” (Mc 3, 31- 33).

- Lầm II: Trên đồi Sọ, khi Chúa Giêsu chịu tử nạn. Tin Mừng thánh Gioan cho biết: “Dưới chân thập giá có Mẹ Người” (Ga 19, 25).

* 10. ĐứC Mẹ ĐÃ HIệN RA MấY LầN ởFATIMA? THƯờNG HIệN RA VớI AI? CÁC LầN HIệN RA ĐứC Mẹ ĐềU KHUYÊN ĐềU GÌ?

Đáp: Đức Mẹ đã hiện ra 6 lần vào các ngày 13/5; 13/6; 13/7; 13/8; 13/9; 13/10.

Đức Mẹ hiện ra với 3 em nhỏ tên là: Lu-xi-a, Phan-xi-cô và Gia-xin-ta.

Mỗi lần hiện ra Đức Mẹ đều khuyên mọi người hãy thực hành 3 mệnh lệnh để mang lại hòa bình cho thế giới như sau: hãy ăn năn đền tội, tôn sùng trái tim Mẹ và năng lần hạt Mân Côi.

3. CÀM NGHIỆM CỦA THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH:

- Ngày 10. 11/9/2019 CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP, KẾT HỢP BÁC ÁI VÀ THĂM XỨ ĐOÀN PHỤNG HIỆP - CẦN THƠ

Để chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng, Liên Đoàn GĐ HHTM TGP Sài Gòn tổ chức chuyến hành hương viếng mộ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, kết hợp bác ái và thăm Xứ Đoàn HHTM Phụng Hiệp- Cần Thơ ngày 10-11/09/2019.

- Ngày 10/09/2019 cũng là ngày giỗ mãn tang Cha Phanxico Võ Ngọc Hiếu Cố Phụ Tá TGH HHTM. Sau khi dự lễ cầu nguyện cho Ngài, chúng tôi chuyển đồ lên xe. Từ Tân Bình xe khởi hành lúc 19 giờ, chúng tôi ghé đón thêm Đoàn viên tại 3 điểm: Lạc Quang, Tân Hưng, Bắc Hà. Anh chị em của các Xứ Đoàn gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng cùng với những khuôn mặt vui tươi phấn khởi. Chúng tôi lại có một bữa lót dạ do sự chuẩn bị của chị Châu Xứ Đoàn Sao Mai đã nhiệt tình trong công tác. Chị Liên

- Đoàn Trưởng Hoàng thị Nhiễu hòa mình, vui vẻ, rất gần gũi chăm sóc Đoàn Viên và phục vụ rất ân cần chu đáo. Ổn định chỗ ngồi, chúng tôi cùng dâng lời kinh cầu bình an cho đoàn hành hương và cầu nguyện cho LH Phanxico... Bằng tình yêu thương của Thiên Chúa và mọi người, cuộc gặp gỡ thân tình chúng tôi đã qua một đêm ngủ bình an trên xe.

Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt... 3 giờ30 sáng 11/9/2019 xe đã đưa chúng tôi an toàn đến nơi tĩnh lặng với nhưng tâm hồn thành tâm khấn nguyện. Trong bầu khí trang nghiêm bên mộ Cha phanxico Trương Bửu Diệp, với niềm cậy tin phó thác chúng tôi cùng đâng lên Chúa lời kinh tiếng hát, nhờ lời chuyển cầu của Cha Phanxico chúng tôi sốt sắng trong lời nguyện xin.

- 5 giờ30 chúng tôi vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ Đồng Tế cùng với cộng đoàn. Sau Thánh lễ chúng tôi cùng diểm tâm tại quán nơi điểm đậu xe. Kết hợp chuyến đi Hành Hương Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, Liên Đoàn GĐ HHTM tiếp tục hành trình đến GX Phụng Hiệp - Cần Thơ, thăm Cha Alberto chính Xứ và Đoàn HHTM Giáo Xứ Phụng Hiệp.

- Lúc 9 giờ 30 chúng tôi đặt chân đến Giáo Xứ, nơi đây nhà thờ đẹp và uy nghi quá! từ xa Cha Chính Xứ đã ra tận cổng đón chúng tôi, Cha thật vui vẻ cởi mở và thân thiện... Chuyển đồ xuống nhanh chóng, Ban Chấp Hành chúng tôi gặp gỡ chào hỏi và chia sẻ với Cha về sinh hoạt HHTM, Cha rất vui và ủng hộ chúng tôi.

Sau đó chúng tôi chụp hình lưu niệm với Cha và gửi quà Trung Thu cho các em Thiếu Nhi của GX Phụng Hiệp và Giáo Điểm Lái Hiếu. Thật cảm động các chị em HHTM GX Phụng Hiệp tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu và chu đáo! Các chị đã chuẩn bị cho chúng tôi bữa cơm rất thịnh soạn...

11giờ30 chúng tôi tập trung tới phòng ăn, cơm ở nơi sản suất rất thơm ngon, thức ăn thật ngon miệng, các chị rất khéo trong việc nội trợ và rất khiêm tốn đạo đức, mỗi buổi tối vẫn luôn quy tụ nhau nơi đài dưới chân Đức Mẹ đọc kinh với tinh thần hiệp sống- xin vâng- phục vụ. Bữa cơm thân mật trong bầu không khi vui tươi thấm đậm tình thân, Cha con có dịp hàn huyên tâm sự... Sau giờ cơm trưa chúng tôi giã từ Cha và các chị lên đường về Sài Gòn.

- Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con biết bao hồng ân qua lời chuyển cầu của Cha Phanxico Vửu Diệp. Chúng con xin chân thành cám ơn Cha Chính Xứ Alberto và các chị em HHTM Xứ Đoàn Phụng Hiệp. Và xin cám ơn các Xứ Đoàn đã cùng đồng hành với Liên Đoàn trong chuyến hành hương kết họp bác ái thăm Giáo Điểm Tin Mừng Lái Hiếu - Cần Thơ.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên mỗi Gia Đình của chúng ta.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP THANG 10:

LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM MỪNG BỔN MẠNG TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU:

Sáng Chúa Nhật 29/09/2019, trên 100 bạn trẻ đã họp nhau trong Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương để mừng lễ Thánh Tê-rê-sa là Bổn mạng của Liên Đoàn. Hầu như các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đều hiện diện gồm 7 Xứ Đoàn như sau:

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái

- Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An

- Riêng Xứ Đoàn Lưu Xá Sinh Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương đang hình thành cũng tham dự được 20 người gồn 7 nam và 13 nữ.

10g00 Thánh Lễ đồng tế do cha Tổng Giám Huấn Đa-minh Đinh văn Vãng và cha Phụ Tá Phaolo Nguyễn hữu Thiện cử hành. Xứ Đoàn Bình Thái phụ trách hát lễ. Có các đại diện Ban Chấp Hành Liên Hội và đại diện 2 Liên Đoàn là Bác Ái HHTM và Gia Đình HHTM cùng Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu tham dự thánh lễ và sinh hoạt.

Cuối lễ các tham dự viên ở lại nhà thờ dự buổi giao lưu sinh hoạt và dự bữa liên hoan tại sân Nhà Thờ có phần góp vui văn nghệ.

13g00 các Hội Viên giải tán trong sự luyến tiếc. Hy vọng Tân Ban Chấp Hành Giới Trẻ HHTM sớm hình thành và tổ chức các buổi giao lưu hằng tháng hằng quý.

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

keyboard_arrow_up back to top