Thông tin hiệp sống tháng 12-2019

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 12.2019

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TGP SAI-GON.

I. THÔNG BÁO

Trích Yếu: V/V MỪNG LỄ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG LIÊN HỘI HHTM VÀ NT THÁNH MẪU.- TẠ ƠN NGỌC KHÁNH 60 NĂM KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ.

KÍNH GỬI: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM.

- Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Trong phiên họp tháng 10/2019 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha TGH và Cha Phụ Tá HHTM, Hội đồng Quản trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 07 Quận Tân Bình) vào hồi 16g30 ngày Thứ Sáu 06 tháng 12 năm 2019.

1)CHUẨN BỊ:

1. BÓ HOA THIÊNG: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một BÓ HOA THIÊNG dâng Mẹ từ ngày nhận thông báo đến ngày đại lễ, gồm một số việc lành như sau:

- Dự lễ và rước lễ.

- Lần chuỗi Mân Côi Sống: Suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc 1 chục kinh Mân Côi kết thành chuỗi Mân Côi.

- Công tác thăm viếng: Thăm người mới quen nhất là người lương có cảm tình với đạo.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức thăm viếng chia sẻ bác ái một nhà nuôi người già neo đơn, thăm bệnh nhân đau liệt tại các tư gia hay bệnh viện, thăm người khuyết tật...

Các việc trên được BCH XĐ cộng chung thành Bó Hoa Thiêng để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của HHTM nói trên.

2. TĨNH TÂM:

* Thời gian: 17g30 đến 18g30 Thứ tư, ngày 04/12/2019

* Địa điểm: Nhà thờ Thánh Mẫu trung ương

3. ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ VÀ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký sĩ số hội viên tham dự cho BCH Liên Đoàn để báo tổng số về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội (Chị Thanh Hương. Số ĐT: 0908 751 702).

Ngoài ra, để thêm phần vui tươi trong buổi liên hoan sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký tiết mục văn nghệ cho Ban Tổ Chức (Ô Quang Minh Số ĐT: 0793 454 959 hoặc 0929 242 930).

4. CHƯƠNG TRÌNH: Ngày Thứ SÁU 06/12/2019

a) DIỄN TIẾN:

 •         15g00: Hội viên tập trung sinh hoạt.
 •         16g15: Đón Đức Cha, quý Cha và Quý khách.
 •         16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước
 •         16g30: Thánh lễ Đồng Tế trọng thể do Đức Cha Phê-rô Trần đình Tứ chủ tế.

b) PHÂN CÔNG:

- Điều hành chung: Ông Quang Minh (BCH/LH).

- Đọc dẫn lễ: Bà Maria Hoàng Thanh Hương (BCH/LH)

- Bài đọc 1: Bà Trung (BCH/LH)

- Bài đọc 2: Một Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu.

- Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện của BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT.

- Dâng lễ vật: Gia Đình Xứ đoàn Hà Nội

- Tâm tình hiệp lễ: Bà Hoàng Thị Nhiễu

- Chụp hình, quay phim: Ông Đoàn, Cô kim Vân (TT/LĐ GĐ)

- Xin tiền thau: Bà Thanh Hương (BCH/LH)

- Giữ xe: Ông Quý (NT/TM)

- Hát lễ: Ca đoàn Xễxilia (NTTM).

- In ấn,: Bà Nhiễu (BCH/LH)

- Soạn bài các bài phụng vụ Thánh Lễ: (Cha Phụ Tá)

- Sau Lễ: Nghi Thức Tuyên Thệ

c) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

 •         Cầm Sách Thánh: Một Đạị diện BCH/LH.
 •         Trống khẩu: Đại diện Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát
 •         Thánh giá nến cao: 3 Đại Diện XĐ Bùi Phát.
 •         Cờ Liên hội: Một Đại Diện LĐ Gia Đình HHTM.
 •         Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên BCH Liên Hội và Ban Phục Vụ Nhà Thờ TM.
 •         Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Lđ
 •         Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gía Đình HHTM.
 •         Đọc Tâm tình hiệp lễ: Một UV BCH/LH.
 •         Ban Lễ sinh NTTM.
 •         Đoàn đồng tế: Đức Cha Phê-rô và các LM đồng tế.

Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Maria và theo linh đạo Hiệp sống – Xin vâng và Phục vụ, BCH Liên Hội mời tất cả Hội viên về tham dự Lễ mừng Bổn mạng của Liên Hội HHTM năm 2019 đông đủ sốt sắng.

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 25 tháng 11 năm 2019

DUYỆT   TM BCH LH HHTM TGP

LM Tổng Giám Huấn HHTM Liên Hội Trưởng

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG    Đaminh LÊ VĂN GIANG

II. SINH HOẠT LIÊN HỘI HHTM/TGP:

1.- BẦU CHỌN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI HHTM NK 2020-2024:

Ngày Thứ Bảy 16 tháng 11 năm 2019, Ban Chấp Hành Liên Hội đã tổ chức cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Nhiệm Kỳ 2020-2024 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương. Sau đây là DANH SÁCH TÂN Ban Chấp Hành Liên Hội:

BẢNG DANH SÁCH TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI

HIỆP HỘI THÁNH MẪU NHIỆM KỲ 2020-2024:

1) LIÊN HỘI TRƯỞNG: Anh Gioan B. Nguyễn Quang Minh

2) LIÊN HỘI PHÓ NỘI VỤ: Chị Têrêxa vũ thị Thanh Hương

3) LIÊN HỘI PHÓ NGOẠI VỤ: Anh Phêrô Phan Huy Đoàn

4) TỔNG TẬP HUẤN: Chị Maria Đỗ Thị Thu Lê

5) LIÊN HỘI PHÓ Đ/T NT Thánh Mẫu: Anh Phêrô Nguyễn Văn Huyền

6) LIÊN HỘI PHÓ Đ/T LĐoàn Bác Ái HHTM: Chị Anna Phạm Thị Soi:

7) LIÊN H PHÓ Đ/T LĐoàn Gia Đình HHTM: Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu.

8) LIÊN H PHÓ Đ/T LĐoàn Giới Trẻ HHTM: Chị Anna Đinh Thị Thọ

9) THỦ QUỸ LIÊN HỘI: Chị Maria Hoàng T Thanh Hương

10) THỦ QUỸ Đ/T Công Tác Truyền Giáo: Chị Maria Ngô Thị Thu Thảo

11) THƯ KÝ Liên Hội: Chị Maria Vũ thị Thu Thuỷ

12) THƯ KÝ Đ/T Công tác Huấn Luyện: Chị Têrêxa Phạm Thị Trung

13) CỐ VẤN Ban Chấp Hành Liên Hội: Ông Đa-minh Lê Văn Giang

- UV Bảo Trợ HHTM: Chị Catarina Đào thị Chiến

- UV Phụng Vụ: Anh Giêrônimô Nguyễn Văn Vĩnh.

- UV Truyền Thông: Chị Anna Bùi Thị Kim Vân.

- UV Sinh Hoạt: Chị Têrễxa Nguyễn Huỳnh Linh Thảo

Một số Ủy Viên khác sẽ được bổ sung sau.

2.-BẦU CHỌN BAN PHỤC VỤ NT THÁNH MẪU NK 2020-2024:

Ngày 09/11/2019 hồi 19g15 cha Đaminh Đinh Văn Vãng- Tổng Giám Huấn HHTM-TGP, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện (Phụ tá HHTM-TGP), Ông Lê Văn Giang- Liên hội trưởng HHTM đồng chủ tọa buổi họp bầu Tân Ban Phục Vụ NTTM. Các thành viên củ tri đoàn gồm đại diện các Ca Đoàn phục vụ NT như: Tê-rê-xa, Xê-xi-li-a, Thánh Tâm, Thiếu nhi, Au-gus-ti-no, Tô-ma. Ngoài ra còn có BCH liên hội HHTM, BCH Bác Ái HHTM, BCH gia đình HHTM, BCH giới trẻ HHTM, Đoàn HSLC NTTM, CĐ/LCTX và Lavang, Nhóm Kinh Thánh và Cầu nguyện, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và các Ứng cử viên. Tổng số cử tri được bầu là 39 người. Sau khi bầu cử, 7 người đã đượcchọn và phân công các chức vụ trong Tân Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu NK 2020-2024 như sau:

1. Ông Phêrô Nguyễn Văn Huyền TRƯỞNG BAN PHỤC VỤ

2. Ông Giêrônimô Nguyễn Đức Duật PHÓ NỘI 1

3. Ông Đaminh Trần Văn Quốc PHÓ NỘI 2

4. Ông Đaminh Phạm Khắc Tiến PHÓ NGOẠI

5. Ông Phêrô Phạm quang Đàn THƯ KÝ

6. Cô Maria Phạm Thị Kim Bích THỦ QUỸ 1

7. Bà Lucia Nguyễn Thị Lan THỦ QUỸ 2

Tân Ban Phục Vụ sẽ nhận chức trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm được tổ chức vào ngày 6/12/2019 tại nhà thờ Thánh Mẫu.

2.-BCH LH MỪNG BỔN MẠNG HHTM GX CHÂU BÌNH:

17g30 ngày 21/11/2019, HHTM GX Châu bình gồm 3 Xứ Đoàn là Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM và Rạng Đông HHTM đã mừng trọng thể lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ.

3.- MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2019

1) Ngày 03/12 kính thánh PHANXICÔ XAVIÊ: Bổn Mạng quý Cha Giám Huấn và các Huynh Trưởng HHTM như sau:

- Cha Phanxicô X. Trần Văn Thi – Chính Xứ Giám Huấn HHTM Lạc Quang.

- Cha Fx Đậu Nguyễn Hoàng Linh Linh hướng Caritas Hạt Chí Hòa

- Ông Phanxicô X. Nguyễn Duy Hinh: Nguyên Trưởng Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương.

- Anh Phanxicô X. Đỗ Công Minh - Trưởng Ban Nghiên Huấn Liên Hội HHTM.

- Anh Phanxicô X. Vũ Quốc Thông - Ùy viên BCH Xứ Đoàn GĐ HHTM Lạc Quang

Kính chúc quý Cha, quý Ông, quý Anh nhận thánh Phanxicô Xavie làm Bổn Mạng được đầy lòng mến Chúa để hăng say loan báo Tin Mừng noi gương ngài.

2) Ngày 08/12 kính ĐứC MA-RI-A VÔ NHIễM NGUYÊN TộI:

- Bổn mạng Liên Hội HHTM TGP, Bổn mạng Bậc Nhất Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương Và BM của các thành viên BCH Liên Hội như sau:

- Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu - Liên Hội Phó BCH/LH Đặc trách LĐ Gia Đình HHTM TGP- SG.

- Chị Maria Hoàng Thị Thanh Hương - Thủ Quỹ BCH Liên Hội HHTM TGP.

- Chị Maria Vũ Thị Thu Thủy - UV BCH Liên Hội HHTM TGP.

Xin chúc BCH Liên Hội, Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương và quý Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu nhận Mẹ Vô Nhiễm làm Bổn Mạng được thêm lòng mến Chúa để nên thánh noi gương Mẹ Vô Nhiễm.

B. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SG THÁNG 12/2019

I. THÔNG TIN:

1)BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM:

Tháng qua, sau buổi sinh hoạt cuối tháng. Liên đoàn Bác ái HHTM đã tổ chức bầu được tân BCH mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Liên đoàn Trưởng LĐBA: Bà Anna Phạm Thị Soi

- Liên đoàn Phó nội: Ông Martino Nguyễn Văn Hùng

- Liên đoàn Phó ngoại: Bà Maria Ngô Thị Thu Thảo

- Thư ký 1: Bà Maria Ngô Thị Hiếu

- Thư ký 2: Bà Maria Trần Thị Yến

- Thủ quỹ: Bà Teresa Phạm Thị Hồng Nhung

Và các ỦY VIÊN:

- Bà Lucia Phạm Thị Liên: Bác ái Xã hội

- Ông Phaolo Lê Văn Hạnh: Tập huấn

- Ông Vincente Mai Viết Thượng: Truyền thông và phát triển

- Bà Maria Đỗ Thị Chiến: Truyền giáo

Tân Ban Chấp Hành LĐBA TGP-SG sẽ nhận nhiệm vụ vào ngày 06/12/2019 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu nhân dịp Lễ kính Mẹ Vô Nhiễm.

II. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12 / 2019:

1) Ngày 3/12 Lễ kính Thánh PhanXiCô XaViê: Bổn mạng Linh mục Giám huấn:

Linh mục PhanXiCô XaViê Đậu Nguyễn Hoàng Linh – Giám huấn Đoàn Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo xứ Nam Hòa.

Kính chúc Cha nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

2) Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ vô nhiễm

- Bổn mạng Tổng Hội HHTM - TGP - SG

- Bổn mạng xứ đoàn Bác Ái Lộc Hưng

- Bổn mạng xứ đoàn Bác Ái Hợp An

- Bổn mạng Bà Maria Ngô Thị Hiếu - Thư ký Liên Đoàn Bác Ái Tổng Giáo Phận, kiêm Thư ký XĐ Bác Ái Nam Hòa.

- Bổn mạng Bà Maria Bùi Thị Định - Đoàn trưởng Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Nguyễn Thị An -Thư ký Xứ đoàn Nam Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Nhàn - Thư ký Xứ đoàn Bùi Môn.

- Bổn mạng Bà Maria Phạm Thị Yến - Đoàn phó 1 Xứ đoàn Lộc Hưng.

- Bổn mạng Bà Maria Vũ Thị Hiền - Đoàn phó Xứ đoàn Lạng Sơn.

Kính chúc Tổng Hội HHTM – TGP, các Xứ đoàn, cùng quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

3) Ngày 13/12: Lễ kính Thánh Lucia

- Bổn mạng Bà Lucia Hoàng Thị Minh Nguyệt - Đội trưởng Xứ đoàn Lộc Hưng

- Bổn mạng Bà Lucia Phạm Thị Liên - Đoàn trưởng Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Thu - Thũ quỹ Xứ đoàn Sao Mai

- Bổn mạng Bà Lucia Nguyễn Thị Lan - Đoàn phó II - Đoàn Hiệp Sống Lời Chúa

- Bổn mạng Bà Lucia Vũ Thị Thúy Liên - Thư ký - Đoàn Hiệp Sống Lời Chúa.

Kính chúc quý Bà được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Bổn Mạng.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CỦA LĐBA HHTM – TGPSG

- Tháng các linh hồn – Mỗi hội viên cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.

- Các hội viên thực hiện bó hoa thiêng và tham dự lễ Mẹ Vô Nhiễm được mừng kính tại Nhà thờ Thánh Mẫu.

- Thực hiện công tác bác ái tại các Xứ đoàn: Thăm các Linh mục già yếu, giúp đỡ các cụ già neo đơn và trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật.

- Mỗi hội viên chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh bằng xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái.

- Tổng kết công tác năm 2019 (BCHLĐ và các Xứ đoàn)

- Chuẩn bị kế hoạch công tác năm 2020 (BCHLĐ và các Xứ đoàn)

 1. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG, BÁC ÁI:

1) Đoàn Bác Ái HHTM Tân Hưng (Hạt Xóm Mới):

- Thăm bệnh nhân: 2 người.

- Viếng xác: 2 người

- Hội viên dự bị: 4 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / 5 - 6 người

- Đọc kinh tối gia đình: 50% hội viên

- Số tiền cho công tác bác ái: 1.688.000

2) Đoàn Học Sống Lời Chúa (Nhà thờ Thánh Mẫu):

- Thăm bệnh nhân: 3 người

- Tổ chức giờ kinh tối: 4 lần

- Quét dọn nhà Chúa: 8 lần

- Giúp công đoàn Thừa sai Đức tin: 3.000.000

- Giúp HH Thánh Phaolo Tông đồ dân ngoại: 12.500.000

- Giúp Truyền giáo Tòa tổng Giám Mục: 1.100.000

- Hát lễ chiều từ thứ 2 đến thứ 7

Tổng số tiền chi công tác Bác ái: 20.790.000

3) Đoàn Bác Ái HHTM Trung Chánh(Hạt Bùi Môn):

- Thăm bệnh nhân: 3 người

- Viếng xác: 2 người

- Quét dọn nhà Chúa: 4 lần / tháng

- Giúp Nhà thờ Huế: 3.000.000

- Hỗ trợ giới trẻ: 1.000.000

- Chi công tác Truyền giáo: 1.800.000

- Đọc kinh tại Gia đình: 4 lần

4) Đoàn Bác Ái HHTM Nam Hòa:

- Thăm bệnh nhân: 5 người

- Viếng xác: 2 người

- Quét dọn Nhà Chúa: 4 lần / 6 người

- Đọc kinh tại Gia đình: 30 lần

- Kinh Mân côi: 240 lần

5) Bà Liên đoàn Phó BA-XH đã thực hiện: (BCH-LĐBA)

- 135 phần quà cho Làng KonKơTu thuộc Giáo xứ Chánh Tòa KonTum

- 30 kg bánh lễ cho Nhà thờ Chánh Tòa

- 5.000.000 cho Ban Bảo vệ Sự Sống KonTum

IV. TIN BUỒN:

Trong tháng qua, Bà cố Anna Phạm Thị Kính thuộc Xứ đoàn Trung Chánh và Cụ bà Maria Anna Ngô Thị Cúc (ở Úc) là Thân mẫu của Bà Ngô Thị Hiếu - Thư ký Liên Đoàn Bác Ái Tổng Giáo Phận đã được Chúa gọi về.

Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố Anna và Cụ bà Maria Anna về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

V. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 12/2019 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3-5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào 15g00 Thứ Hai, ngày 23/12/2019.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP SG THÁNG 12 / 2019

I. MỪNG BỔN MẠNG:

* Ngày 22 tháng 11 mừng kính Thánh Xê-xi-li-a: Bổn mạng Ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Xứ đoàn Lạc Quang.

* Ngày 08/12/2018 Lễ Kính Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội: Bổn mạng của

- Xứ đoàn GĐ HHTM Bắc Hà (Củ Chi).

- Bà Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thục

- Chị Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thu Nguyệt: Thủ Quỹ Gia đình Lộ Đức

* Ngày 13/12 /2018 mừng Kính Thánh Lu-xi-a là Bổn mạng chị lucia Hà Thị Đào: Đoàn Phó XĐ GĐ/HHTM Hà Nội

Kính Chúc Quý Bà, Quý Chị nhân bổn mang Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh nữ Luxia. Thánh nữ Xê- xi-li-a. Kính chúc Quý chị em Mừng Bổn mạng, được tràn đầy ơn Chúa, chu toàn nhiệm vụ của người Mẹ trong gia đinh, thành viên trong Giáo xứ và chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng.

II. SINH HOẠT LĐ GIA ĐÌNH HHTM:

* DANH SÁCH TÂN BAN CHẤP HÀNH LĐ GIA ĐÌNH HHTM TGP NK 2020- 2024:

1. LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Bà Maria Hoàng Thị Nhiễu.– DD: 0983043997

2. LĐ PHÓ NỘI: Bà Maria Trần Hoàng Châu.- DD: 0908244905

3. LIÊN ĐOÀN PHÓ NGOẠI: Bà Maria Nguyễn Thị Xuân Lan.- DD: 0906896625

 1. THƯ KÝ: Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết.- DD: 01212019876
 2. THỦ QUỸ: Bà Maria Hoàng Thị Dung,- DD: 0987054405

6. CỐ VẤN: Ông Valentine Phạm Văn Ngọc.- DD: 0917502977

III. CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN THÁNG QUA:

1) Gia đình Hà Nội- Xóm Mới:

- Tổ chức đọc kinh luân phiên cầu cho linh hồn tiên nhân luân tại gia đình các Hội viên trong tháng 11

- Ngày 29/10/2019 Gia đình HHTM đã cùng Cha chính xứ Đa Minh Đinh Ngọc Lễ viếng nghĩa trang các Linh Mục trong Hạt Xóm mới

2) Gia đinh Bắc Hà – Củ Chi:

- Thăm những người già yếu neo đơn trong Giáo Xứ.

- Quét dọn nhà Chúa.và khuôn viên nhà Thờ

- Hát lể sáng mỗi ngày

- Phụ nấu cơm từ thiện ngày thứ bảy.

- Viếng xác (2 Ng)

- Đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn.

- Ngày 8 /12 /2019- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng của GĐ HHTM Bắc Hà, Cha Chính Xứ Bắc Hà Duyệt cho Gđ tổ chức mừng lễ vào thánh lễ 4g30 sáng thứ hai 09/12/2019

3) Gia đình Hồng Ân: Chia Nhóm nhỏ đọc kinh luân phiên tại nhà các chị em.

- 17/10/2019 dự lễ bổn mạng Thánh Giáo Hoàng Tại Trung tâm Mục Vụ, sau lễ chị em đã làm công tác vệ sinh hội trường Trung Tâm Mục Vụ

4) Gia đình Caritas Lộ Đức:

* Công Tác Tháng 10, 11:

- Ngày 12,13/10 Gia đình Lộ Đức Đồng hành cùng Caritas hạt Chí Hòa thực hiện bác ái xã hội giúp xây dựng nhà thờ sông Xoài Long An

- Nấu cơm 8 ngày trong tháng 11 cho nhà bệnh nhân tạm trú tại mái ấm CH

- Sáng Chủ nhật 18/11/2019 BCH Caritas Sao Mai cử chị Thu Nhuyệt đưa 11 người nghèo trong địa bàn giáo xứ Sao Mai lên Tòa Tổng giám mục lãnh quà của Đức Cha Giám Quản Tổng Giám mục Giáo phân TP HCM.

- Kết hợp với anh chị thành viên Caritas giáo xứ Lộc Hưng, Vinh Sơn 6: phát cơm từ thiện cho bệnh viện 115 Hiện vẫn đang được tiếp tục duy trì

- Ngày 10.11 Được sự chấp thuận của cha 9 xứ Vinh Sơn 6. anh chị em xóc giỏ tại nhà thờ Vinh Sơn 6 để lấy tiền mua quà làm hội chợ với chủ đề « đến về đến để yêu thương »

* Kế hoạch Tháng 12:

- Ngày 3/12: Gđ Lộ Đức sẽ đi chúc mừng Bổn mạng Cha Linh hướng Caritas Hạt Chí Hòa,

- Chuẩn bị 2000 phần quà lưu niệm cho gian hàng hội chợ Cho người Kém may mắn vui Giáng sinh vào ngày thứ bảy 21/12/2019 Tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn. Số 6 bis Tôn Đức Thắng Q1 Tp HCM

- xin Thú nhồi bông cũ các nơi để sửa sang lại làm quà Noel cho người kém may mắn.

- Phát động tiết kiệm hãm mình 2 thứ sáu, 2 chủ nhật mùa vọng cho người kém may mắn.

5) Gia đình Châu Bình – Thủ Đức:

- Ngày 21.11.2019 Gia đình trẻ HHTM Mừng bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình của HHTM xứ đoàn Bác ái Châu Bình.

6) Gia đình Tân Hưng – Q12:

Danh sách tân BCH XĐ Tân Hưng:

- Xứ đoàn trưởng: Têrêsa Huỳnh Thị Kim Cúc. DĐ 0906752352

- Phó nội: An na Nguyễn Thị Hằng. 0395436959

- Phó ngoại: Phao lô Trần Quyết Thắng.: 0932084473

- Thư ký kiêm thủ quĩ: Maria Lê Thị Hoa. Hoa: 0787468304

- Ngày 2/11 các Hv đã tham gia thánh lễ và viếng nghĩa trang giáo xứ để cầu nguyện cho các linh hồn một cách sốt sắng.

- Tham gia quét dọn nhà xứ tuần 2 lần.

- Thăm hỏi anh Thomas Bổn ủy viên mục vụ của xđ đang ốm nặng.

- Các Hv tiếp tục” chung tay góp sức” tiết kiệm để xây dựng nhà thờ.

- Duy trì họp, học và sống theo lời Chúa theo tập san của cha TGH.

- Ngày 2/11 còn dự lễ tại nhà hài cốt của gx.

7.Gia đình HHTM Mẫu Tâm:

- Mẫu Tâm tháng 10 và tháng 11 vẫn sinh hoạt hằng tuần đoc kinh mân côi va chia sẻ

Lời Chua tập hát, hát lễ sáng thứ bày...

- đang chuẩn bi chuyến công tác xã hội vào dip Tết.

8.Gia đình HHTM lạc Quang

- Hát lễ sáng thứ bảy,

- Giữ xe sáng chủ nhật

- Dẫn Chầu Thánh Thể tuần thứ tư trong tháng

- viếng 2 đám tang

- Tháng 11 Quét nhà thờ.

- Ngày 22 hát lễ Cecilia mừng bổn mạng ca đoàn HHTM

- Ngày 08/ 12 Rước kiệu và hát lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng bổn mạng giáo họ hai.

- Ngày 25 thứ hai tuần tới hội đi thăm và chia sẻ bữa ăn ngon cho 400 phần trại tâm thần Trọng Đức ở Bảo Lộc

9.Gia đình HHTM Sao Mai:

1) Trong tháng qua Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai đã chuyển số tiền 23.200.000đ của ân nhân trao tặng đến các đơn vị như sau:

- Nhà hưu dưỡng linh mục Chí Hòa: 8.000.000đ

- Mái ấm Nhân Hậu: 4.000.000

- Mái ấmThiên Phước Nhân Ái: 4.000.000đ

- Mái ấm KonHring Kon Tum: 4.000.000đ

- Quỹ truyền giáo gp Saigon: 3.200.000đ

2) Nhân dịp Giáng Sinh 2019 sắp tới, theo truyền thống hằng năm, năm nay Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai cũng đang tổ chức quyên góp trong nội bộ Hội viên và vận động ân nhân trong ngoài nhà thờ Thánh Mẫu, để gây quỹ tặng quà Giáng Sinh cho người khiếm thị thuộc Hội người mù Thành phố Hồ chí Minh, mà tính đến hôm nay đã lên 1 200 người. Dự kiến mỗi phần quà là một phong bì 250 000 đ. Dự chi 1200x250 000 = 300 000 000 đ (ba trăm triệu đồng). Trong dịp này phần lớn các người mù nhận quà tại Nhà Thờ Thánh Mẫu và các quận huyện khác là lương dân, nên việc tặng quàcủa Xứ Đoàn HHTM Sao Mai là một hành động bác ái thiết thực, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho người khuyết tật vào mỗi dịp No-en hằng năm.

IV. Kế hoạch tháng 12/2019 của LĐ GĐ HHTM GP SG:

BCH Liên đoàn gia đình Hiệp Hội Thánh Mau GP SG Chúc mừng Bổn Mạng Quý Cha mừng bổn mạng trong tháng 12

- 6g00 Sáng thứ bảy 03/12/ 2019: Ban chấp hành Liên đoàn Gia Đình sẽ phối hợp với Xứ đoàn Gia đình HHTM Lạc quang đến chúc mừng bổn mạng Cha Phanxicô X. Trần Văn Thi – Chính Xứ Giám Huấn HHTM Lạc Quang, và anh Thông ca đoàn Xê-xi Lạc Quang.

- 8g00 BCH liên đoàn Gia đình HHTM đến GX Nam Hòa kết hợp với BCH Caritas Hạt Chí Hòa chúc Mừng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Đậu Nguyễn Hoàng Linh Chính Xứ và Đồng hành Caritas Hạt Chí Hòa.

- 8g30 đến Lộc Hưng chúc mừng bổn mạng Anh FX Đỗ Công Minh: Ban Huấn luyện HHTM.

- Ngày 4/12/2019: Giỗ 2 năm của Chị Thanh Thủy (chị là tân tòng từ Hà nội vào Sài Gòn) Thánh lễ lúc 17g00 tại Nhà Thờ Hòa Bình số 95/645 Nguyễn Kiệm, P3 Gò Vấp. Sau lễ viếng chị Thủy tại nhà chờ Phục sinh Gx Hòa Bình. Mời XĐ Hồng Ân dự Thánh lễ cầu cho linh hồn Maria.

V. THÔNG BÁO: MỜI THAM DỰ SINH HOẠT HHTM:

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP xin thông báo:

- Cha Tổng Giám Huấn HHTM duyệt cho liên đoàn Gia đình HHTM TGP SG tổ chức họp mặt LĐ hằng tháng vào chiều thứ sáu cùng với tuần lễ phát hành tập san HHTM

- Thư Mời Tháng 12/2019 cũa Liên đoàn Gia đình:

Thân mời Đại diện 11 Xứ đoàn tham dự buổi sinh hoạt tháng 12/2019:

- Thời gian: 17g15 đến 18g15

- Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương, số 3- 5 Chử Đồng Tử, P7 QTB

- Nội dung: Chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh và nhận Tập San Hiệp Sống Th 12/2019.

V. Tin Vui: Ngày 16/11/2019:

Lễ Vu Quy của con gái anh chị Bùi Quang Tưởng Gia đình trẻ Châu Bình: Cháu Bùi Kim Thùy kết duyên với Pham Quang Khải.

Tạ ơn Chúa! Chúc mừng anh chị Bùi Quang Tượng thên rể hiền và Chúc hai cháu Quang Khải Kim Thùy đong đầy hạnh phúc trong gia đình mới Thiên Chúa se định.

VI. Hiệp Thông: Sáng 16/11/2019 Thánh Lễ giỗ Của Ông Bà cố song sinh Anh Giuse Trần Văn Minh nguyên Liên Hội trưởng HHTM Tổng GP SG. Xin Thiên Chúa ban cho LH ông Bà cố Emmanuel – Maria sớm được về hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời.

VII. Tin Buồn:

Trong Liên đoàn gia đình tháng qua có cha mẹ chúng ta đã được Chúa gọi về:

- Ngày 8.10.2019 ông Giuse thân sinh chị Trần Thu Hằng (Gđ Lộ Đức).

- Ngày 14.11.2019 Bà Anna Thân Mẫu Chị Nhật Tân.

- Ngày 19.11.2019 Bà Maria Thân Mẫu anh chị Chúng.

Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn ông Giuse, Cụ bà Anna, bà Maria sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP THÁNG 12/2018:

1. TÌNH HÌNH CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon gồm 6 Xứ Đoàn đang hoạt động như sau:

 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái
 •         Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An

2. SINH HOẠT BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM:

- Họp bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM:

Ngày 23 tháng 10 2019 vừa qua, Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đã họp để bầu cử Tân BCH LĐ/GT HHTM tại Nhà Thờ Thánh Mẫu hồi 19g00 dưới sự chủ tọa của Cha Tổng và Cha Phụ Tá Giám Huấn HHTM, và sự hiện diện của Ông Hội Trưởng Ban Chấp Hành Liên Hội và một số cựu thành viên BCH Liên Đoàn Giới Trẻ. Các Xứ Đoàn đã cử người đến tham dự cuộc bầu cử là: XĐ Thạch Đà, Châu Bình, Bình an, Bình Thái. Một số Xứ Đoàn xin phép vắng mặt có lý do như: Thái Bình, Sao Mai, Sinh Viên NT TM.

Kết quả danh sách Tân Ban Chấp Hành LĐ nhiệm kỳ 2020-2014 đã được bầu chọn như sau:

1. Liên Đoàn Trưởng: Chị Anna ĐINH THỊ THỌ (XĐ Thạch Đà).

2. Liên Đoàn Phó nội: Anh Giu-se TRƯƠNG HOÀNG NHẬT (XĐ Châu Bình).

3. Liên Đoàn Phó ngoại: Anh Lu-ca PHẠM QUỐC VƯỢNG (XĐ Bình An).

4. Thư ký LĐ: Anh Gio-an B. TRẦN GIA HY (XĐ Bình Thái).

5. Thủ Quỹ LĐ: Anh Giu-se PHẠM VĂN QUÝ (XĐ Thạch Đà).

6. Cố Vấn Tập Huấn 1: Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN HUYỀN.

7. Cố Vấn Tập Huấn 2: Ông Phê-rô PHAN HUY ĐOÀN.

Các Ủy Viên phụ trách chuyên môn sẽ được bổ sung sau.

- Tuyên thệ nhậm chức:

TânBan Chấp Hành LĐ Giới Trẻ HHTM sẽ tuyên thệ nhậm chức chung với các BCH Liên Đoàn Bác Ái HHTM và Gia Đình HHTM cùng Ban Phục Vụ NT và BCH Liên Hội HHTM vào lễ Mẹ Vô Nhiễm 2019, kỷ niệm 60 năm khánh thành Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

TRUYỀN THÔNG HHTM

keyboard_arrow_up back to top